Politica de confidențialitate

Termeni și condiții
Ultima actualizare: 22.01.2020

I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației ON INSTITUTE, CIF: 35744810, Strada Diligenței, nr 7, București și Hofmann Solutions Integrated Services SRL, de naționalitate română, CIF 35105832 J40/12343/2015, cu sediul social în Str. Vidin, nr 2, Sectorul 2, București. , în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://oninstitute.ro/(„Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului și completați unul din formularele noastre de contact, de înscriere la un eveniment sau orice alt tip de formular activ pe site, Asociația ON INSTITUTE și Hofmann Solutions Integrated Services SRL vor prelucra date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct, în contextul completării unui formuar prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Asociația ON INSTITUTE și Hofmann Solutions Integrated Services SRL, vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal de tipul CNP, adresa de mail, nume, prenume, adresa domiciliu, numar de telefon, adresa, date pe care le furnizați în mod direct în contextul completării unui formular sau utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / formulare de înscriere /întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării
III.1. Dacă sunteți client sau vă înscrieți ca participant la evenimentele susținute de ON INSTITUTE, Asociația ON INSTITUTE prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Asociația ON INSTITUTE, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi primirea documentelor prevăzute de lege precum facturi, chitanțe, etc și orice alt tip de documente (inclusiv în format electronic) pentru informare, organizare, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază acordul între dumneavoastră și Asociația ON INSTITUTE, definit ca opțiune de bifat în toate formularele de colectare a datelor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru relația de comunicare dintre cele două părți sau pentru relațiile contractuale dintre părți.

Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor de comunicare sau contractuale dintre dumneavoastră și Asociația ON INSTITUTE pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Asociația ON INSTITUTE, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea ca Asociația ON INSTITUTE să respecte obligațiile legale care îi revin și deci apare imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului, pentru activităţi de informare sau marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Asociația ON INSTITUTE, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul completării formularului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Asociația ON INSTITUTE de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. 

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Asociația ON INSTITUTE prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Asociația ON INSTITUTE, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Asociația ON INSTITUTE de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, Asociația ON INSTITUTE va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Asociația ON INSTITUTE și parteneriiLOR noștri declarați (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Asociația ON INSTITUTE va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Asociația ON INSTITUTE pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociația ON INSTITUTE poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Asociația ON INSTITUTE în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: pentru administrarea Site-ului; în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Asociația ON INSTITUTE prin intermediul Site-ului; pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui; pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege; atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către Asociația ON INSTITUTE pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociația ON INSTITUTE, conform celor descrise în prezentul document;

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Asociația ON INSTITUTE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Asociația ON INSTITUTE a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Asociația ON INSTITUTE să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice; dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care : persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociația ON INSTITUTE către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Asociația ON INSTITUTE sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Asociația ON INSTITUTE poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@hofmannsolutions.ro. Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociația ON INSTITUTE, cu sediul social în Strada Diligenței, nr 7, București și Hofmann Solutions Integrated Services SRL (furnizor IT), de naționalitate română, CIF 35105832 J40/12343/2015, cu sediul social în Str. Vidin, nr 2, Sectorul 2, București, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://on-institute.ro („Site-ul”).,

Politica privind cookie-urile

Această politică privind cookie-urile a fost actualizată ultima dată pe 31 august 2020 și se aplică cetățenilor din Spațiul Economic European.

1. Introducere

Site-ul nostru, https://oninstitute.ro/ (denumit în continuare „site-ul web”) utilizează cookie-uri și alte tehnologii conexe (pentru comoditate, toate tehnologiile sunt denumite „cookie-uri”). Cookie-urile sunt plasate și de către terți pe care i-am angajat. În documentul de mai jos vă informăm despre utilizarea cookie-urilor pe site-ul nostru web.

2. Ce sunt cookie-urile?

Un cookie este un mic fișier simplu care este trimis împreună cu paginile acestui site web și stocat de browserul dvs. pe hard diskul computerului sau al altui dispozitiv. Informațiile stocate acolo pot fi returnate serverelor noastre sau serverelor terților relevanți în timpul unei vizite ulterioare.

3. Ce sunt scripturile?

Un script este o bucată de cod de program care este utilizat pentru ca site-ul nostru să funcționeze corect și interactiv. Acest cod este executat pe serverul nostru sau pe dispozitivul dvs.

4. Ce este un web beacon?

Un web beacon (sau o etichetă pixel) este o bucată mică, invizibilă de text sau imagine de pe un site web care este utilizată pentru a monitoriza traficul pe un site web. Pentru a face acest lucru, diverse date despre dvs. sunt stocate folosind balize web.

5. Consimțământul

Când vizitați site-ul nostru web pentru prima dată, vă vom arăta un pop-up cu explicații despre cookie-uri. De îndată ce faceți clic pe „Salvați preferințele”, ne dați consimțământul folosind categoriile de cookie-uri și plugin-uri pe care le-ați selectat în fereastra pop-up, așa cum este descris în această politică privind cookie-urile. Puteți dezactiva utilizarea cookie-urilor prin intermediul browserului dvs., dar vă rugăm să rețineți că este posibil ca site-ul nostru web să nu mai funcționeze corect.

5.1 Gestionați setările de consimțământ

 

 

6. Cookie-uri

6.1 Cookie-uri tehnice sau funcționale

Unele cookie se asigură că anumite părți ale site-ului web funcționează corect și că preferințele utilizatorului dvs. rămân cunoscute. Prin plasarea cookie-urilor funcționale, vă facilităm vizitarea site-ului nostru web. În acest fel, nu trebuie să introduceți în mod repetat aceleași informații atunci când vizitați site-ul nostru web și, de exemplu, articolele rămân în coșul de cumpărături până când ați plătit. Putem plasa aceste cookie-uri fără consimțământul dumneavoastră.

6.2 Cookie-uri analitice

Deoarece statisticile sunt urmărite anonim, nu este necesară permisiunea de a plasa cookie-uri analitice.

6.3 Butoane pentru rețelele sociale

Pe site-ul nostru web am inclus butoane pentru Facebook, WhatsApp și Instagram pentru promovarea paginilor web (de exemplu, „like”, „pin”) sau partajare (de exemplu, „tweet”) pe rețelele sociale precum Facebook, WhatsApp și Instagram. Aceste butoane funcționează folosind fragmente de cod provenite chiar de pe Facebook, WhatsApp și Instagram. Acest cod plasează cookie-uri. Aceste butoane de social media pot, de asemenea, să stocheze și să proceseze anumite informații, astfel încât să vă fie afișată o reclamă personalizată.

Vă rugăm să citiți declarația de confidențialitate a acestor rețele sociale (care se pot modifica în mod regulat) pentru a citi ce fac cu datele dvs. (personale) pe care le procesează folosind aceste cookie-uri. Datele preluate sunt anonimizate pe cât posibil. Facebook, WhatsApp și Instagram sunt situate în Statele Unite.

7. Cookie-uri plasate

Wistia

Folosim Wistia pentru afișarea video. Citeste mai mult

NumeRetenţieFuncţie
Statistici  
wistia-video-progress- *persistentStocați dacă utilizatorul a văzut conținut încorporat
Marketing / urmărire  
wistiapersistentStocați acțiunile efectuate pe site

Partajarea

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Declarația de confidențialitate Wistia .

Elementor

Folosim Elementor pentru crearea de conținut. Citeste mai mult

NumeRetenţieFuncţie
Statistici (anonime)  
elementorpersistentStocați acțiunile efectuate pe site

Partajarea

Aceste date nu sunt partajate cu terți.

Fonturi Google

Folosim Google Fonts pentru afișarea fonturilor web. Citeste mai mult

NumeRetenţieFuncţie
Marketing / urmărire  
API-ul Google Fontsnici unulSolicitați adresa IP a utilizatorului

Partajarea

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Declarația de confidențialitate Google Fonts .

Google reCAPTCHA

Folosim Google reCAPTCHA pentru prevenirea spamului. Citeste mai mult

NumeRetenţieFuncţie
Marketing / urmărire  
rc :: csesiuneFiltrează solicitările de la roboți
rc :: bsesiuneFiltrează solicitările de la roboți
rc :: unpersistentFiltrează solicitările de la roboți

Partajarea

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Declarația de confidențialitate Google reCAPTCHA .

Hărți Google

Folosim Google Maps pentru afișarea hărților. Citeste mai mult

NumeRetenţieFuncţie
Marketing / urmărire  
API Google Mapsnici unulSolicitați adresa IP a utilizatorului

Partajarea

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Declarația de confidențialitate Google Maps .

Facebook

Folosim Facebook pentru afișarea postărilor sociale recente și / sau a butoanelor de partajare socială. Citeste mai mult

NumeRetenţieFuncţie
Marketing / urmărire  
actppresence1 anGestionați frecvența de afișare a anunțurilor
_fbc2 aniMagazin ultima vizită
FBM *1 anStocați detaliile contului
xs3 luniStocați un ID de sesiune unic
fr3 luniActivați difuzarea anunțurilor sau reorientarea
_fbp3 luniStocați și urmăriți vizitele pe site-uri web
DATR2 aniAsigurați prevenirea fraudei
sb2 aniStocați detaliile browserului
* _fbm_1 anStocați detaliile contului
Funcţional  
wd1 săptămânăDeterminați rezoluția ecranului
act90 de zilePăstrați utilizatorii conectați
c_user90 de zileStocați un ID de utilizator unic
csm90 de zileAsigurați prevenirea fraudei
prezenţăsesiuneStocați și urmăriți dacă fila browserului este activă

Partajarea

Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Declarația de confidențialitate Facebook .

Diverse

NumeRetenţieFuncţie
Scopul în așteptarea investigației  
nedefinit  
LogLevel  

Partajarea

Aceste date nu sunt partajate cu terți.

8. Drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale:

  • Aveți dreptul să știți de ce sunt necesare datele dvs. personale, ce se va întâmpla cu acestea și cât timp vor fi păstrate.
  • Dreptul de acces: Aveți dreptul de a accesa datele dvs. personale care sunt cunoscute de noi.
  • Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a completa, corecta, șterge sau bloca datele dvs. personale ori de câte ori doriți.
  • Dacă ne dați consimțământul pentru a prelucra datele dvs., aveți dreptul să revocați consimțământul și să vă ștergeți datele personale.
  • Dreptul de a vă transfera datele: aveți dreptul să solicitați toate datele dvs. personale de la operator și să le transferați în întregime către alt operator.
  • Dreptul de a obiecta: vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră. Respectăm acest lucru, cu excepția cazului în care există motive justificate pentru prelucrare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați. Vă rugăm să consultați detaliile de contact din partea de jos a acestei politici privind cookie-urile. Dacă aveți o reclamație cu privire la modul în care gestionăm datele dvs., am dori să aflăm de la dvs., dar aveți, de asemenea, dreptul de a trimite o reclamație la autoritatea de supraveghere (Autoritatea pentru Protecția Datelor).

9. Activarea / dezactivarea și ștergerea cookie-urilor

Puteți utiliza browserul de internet pentru a șterge automat sau manual cookie-urile. De asemenea, puteți specifica faptul că anumite cookie-uri nu pot fi plasate. O altă opțiune este să modificați setările browserului dvs. de internet, astfel încât să primiți un mesaj de fiecare dată când este plasat un cookie. Pentru mai multe informații despre aceste opțiuni, vă rugăm să consultați instrucțiunile din secțiunea Ajutor a browserului dvs.

Vă rugăm să rețineți că site-ul nostru web nu poate funcționa corect dacă toate cookie-urile sunt dezactivate. Dacă ștergeți cookie-urile din browserul dvs., acestea vor fi plasate din nou după consimțământul dvs. atunci când vizitați din nou site-urile noastre web.

10. Detalii de contact

Pentru întrebări și / sau comentarii despre politica noastră privind cookie-urile și această declarație, vă rugăm să ne contactați utilizând următoarele detalii de contact:

Asociata ON INSTITUTE
Strada Diligenței, nr 7,
București
Romania
Website: https://oninstitute.ro
Email: contact@oninstitute.ro

Această politică privind cookie-urile a fost sincronizată cu cookiedatabase.org pe 31 august 2020

Cookie Policy